دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2012 яньчеп [tt] яньчеп تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яшәреп [tt] яшәреп تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яньчелгән [tt] яньчелгән تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялтыраганчы [tt] ялтыраганчы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялама [tt] ялама تلفظ 0 رأی
05/06/2012 якланып [tt] якланып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яхшырак [tt] яхшырак تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ярып [tt] ярып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ягында [tt] ягында تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яктыртылган [tt] яктыртылган تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ягышып [tt] ягышып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялганган [tt] ялганган تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яһүдләр [tt] яһүдләр تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асылындырырга [tt] асылындырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асылынырга [tt] асылынырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яктан [tt] яктан تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яшерелгән [tt] яшерелгән تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яхшатланып [tt] яхшатланып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яшендәге [tt] яшендәге تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ярап [tt] ярап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялварып [tt] ялварып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялгап [tt] ялгап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ясканулы [tt] ясканулы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яңгыратып [tt] яңгыратып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яклаган [tt] яклаган تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ярылып [tt] ярылып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 явымсыз [tt] явымсыз تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ясап [tt] ясап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялганмалык [tt] ялганмалык تلفظ 0 رأی
05/06/2012 явызланып [tt] явызланып تلفظ 0 رأی