دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] lo rèire-pepin تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la filha [oc] la filha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/07/2008 lo filh [oc] lo filh تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la tanta [oc] la tanta تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo fraire [oc] lo fraire تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la neboda [oc] la neboda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/07/2008 la sòrre [oc] la sòrre تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo paire [oc] lo paire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/07/2008 la menina [oc] la menina تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo pepin [oc] lo pepin تلفظ 0 رأی
27/07/2008 l'oncle [oc] l'oncle تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la rèire-menina [oc] la rèire-menina تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] la rèire-felenca تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la rèire-filha [oc] la rèire-filha تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] lo rèire-filh تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo nebot [oc] lo nebot تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo sògre [oc] lo sògre تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la sògra [oc] la sògra تلفظ 0 رأی
27/07/2008 l'espos [oc] l'espos تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo conhat [oc] lo conhat تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la conhada [oc] la conhada تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la nòra [oc] la nòra تلفظ 0 رأی
27/07/2008 lo gendre [oc] lo gendre تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la fraireniá [oc] la fraireniá تلفظ 0 رأی
27/07/2008 los dròlles [oc] los dròlles تلفظ 0 رأی
27/07/2008 l'esposa [oc] l'esposa تلفظ 0 رأی
27/07/2008 los pairents [oc] los pairents تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la maire [oc] la maire تلفظ 0 رأی
27/07/2008 la familha [oc] la familha تلفظ 0 رأی
25/07/2008 la printaira [oc] la printaira تلفظ 0 رأی