دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/02/2011 luận lý học [vi] luận lý học تلفظ 0 رأی
06/02/2011 bóng [vi] bóng تلفظ 0 رأی
06/02/2011 nguyên do [vi] nguyên do تلفظ 0 رأی
06/02/2011 ảnh [vi] ảnh تلفظ 0 رأی
06/02/2011 thêm vào [vi] thêm vào تلفظ 0 رأی
06/02/2011 tuổi [vi] tuổi تلفظ 0 رأی
06/02/2011 đuổi [vi] đuổi تلفظ 0 رأی
06/02/2011 bẻ [vi] bẻ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 đẻ [vi] đẻ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 phép [vi] phép تلفظ 0 رأی
28/01/2011 im hơi [vi] im hơi تلفظ 0 رأی
28/01/2011 ít [vi] ít تلفظ 0 رأی
28/01/2011 chim sơn ca [vi] chim sơn ca تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con ong [vi] con ong تلفظ 0 رأی
28/01/2011 chim cú [vi] chim cú تلفظ 0 رأی
28/01/2011 chim [vi] chim تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con nhện [vi] con nhện تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con sóc [vi] con sóc تلفظ 0 رأی
28/01/2011 chuột túi [vi] chuột túi تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con cá voi [vi] con cá voi تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con đà điểu [vi] con đà điểu تلفظ 0 رأی
28/01/2011 bắp chân [vi] bắp chân تلفظ 0 رأی
28/01/2011 ngây thơ [vi] ngây thơ تلفظ 0 رأی
28/01/2011 bò [vi] bò تلفظ 0 رأی
28/01/2011 chó con [vi] chó con تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con lừa [vi] con lừa تلفظ 0 رأی
28/01/2011 ngựa [vi] ngựa تلفظ 0 رأی
28/01/2011 con dê [vi] con dê تلفظ 0 رأی
28/01/2011 tôm [vi] tôm تلفظ 0 رأی
28/01/2011 cá sấu [vi] cá sấu تلفظ 0 رأی