دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/02/2011 quan trọng [vi] quan trọng تلفظ -1 رأی
19/02/2011 đấy [vi] đấy تلفظ 0 رأی
19/02/2011 mọi nơi [vi] mọi nơi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 tại sao [vi] tại sao تلفظ 0 رأی
19/02/2011 đất sét [vi] đất sét تلفظ 0 رأی
19/02/2011 bề ngoài [vi] bề ngoài تلفظ 0 رأی
19/02/2011 hiện giờ [vi] hiện giờ تلفظ 0 رأی
19/02/2011 đọc [vi] đọc تلفظ 0 رأی
19/02/2011 học tập [vi] học tập تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2011 học hỏi [vi] học hỏi تلفظ 0 رأی
19/02/2011 khoảng cách [vi] khoảng cách تلفظ 0 رأی
19/02/2011 [vi] cá تلفظ 1 رأی
19/02/2011 phương hướng [vi] phương hướng تلفظ 0 رأی
18/02/2011 trưa [vi] trưa تلفظ 0 رأی
18/02/2011 trắng [vi] trắng تلفظ -1 رأی
18/02/2011 không bao giờ [vi] không bao giờ تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/02/2011 ở ngoài [vi] ở ngoài تلفظ 0 رأی
18/02/2011 chị [vi] chị تلفظ 0 رأی
18/02/2011 ốc [vi] ốc تلفظ 0 رأی
18/02/2011 dịch hạch [vi] dịch hạch تلفظ 0 رأی
18/02/2011 thích [vi] thích تلفظ 0 رأی
18/02/2011 giữa [vi] giữa تلفظ 0 رأی
18/02/2011 chuông [vi] chuông تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2011 cuối [vi] cuối تلفظ 0 رأی
18/02/2011 luôn [vi] luôn تلفظ 0 رأی
18/02/2011 muốn [vi] muốn تلفظ 0 رأی
18/02/2011 buớc [vi] buớc تلفظ 0 رأی
18/02/2011 vừa [vi] vừa تلفظ 0 رأی
18/02/2011 mướn [vi] mướn تلفظ 0 رأی
18/02/2011 con ngựa [vi] con ngựa تلفظ 0 رأی