دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/07/2010 Thi [vi] Thi تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Hình [vi] Hình تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Hàn [vi] Hàn تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Hạ [vi] Hạ تلفظ 0 رأی
08/07/2010 [vi] Hà تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Khâu [vi] Khâu تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Khưu [vi] Khưu تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Thập [vi] Thập تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Thái [vi] Thái تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Hoa [vi] Hoa تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Khu [vi] Khu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2010 [vi] Lô تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Tạ [vi] Tạ تلفظ 0 رأی
08/07/2010 [vi] lã تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Lạc [vi] Lạc تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Lâm [vi] Lâm تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Tăng [vi] Tăng تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Lại [vi] Lại تلفظ 0 رأی
08/07/2010 vai [vi] vai تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Tào [vi] Tào تلفظ 0 رأی
08/07/2010 [vi] Lư تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Hỏa Tinh [vi] Hỏa Tinh تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Kim Tinh [vi] Kim Tinh تلفظ 0 رأی
08/07/2010 Thạch [vi] Thạch تلفظ 0 رأی
08/07/2010 hắc [vi] hắc تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2010 thoại [vi] thoại تلفظ 0 رأی
08/07/2010 muối [vi] muối تلفظ 0 رأی