دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2010 hiếm [vi] hiếm تلفظ 0 رأی
28/12/2010 cửa sông [vi] cửa sông تلفظ 0 رأی
28/12/2010 tiếng Anh [vi] tiếng Anh تلفظ 0 رأی
28/12/2010 tiếng Đức [vi] tiếng Đức تلفظ 0 رأی
28/12/2010 tiếng Nga [vi] tiếng Nga تلفظ 0 رأی
15/12/2010 ngò [vi] ngò تلفظ 0 رأی
15/12/2010 biết [vi] biết تلفظ 0 رأی
15/12/2010 kiến [vi] kiến تلفظ 0 رأی
15/12/2010 núi [vi] núi تلفظ 0 رأی
15/12/2010 túi [vi] túi تلفظ 0 رأی
15/12/2010 lụa [vi] lụa تلفظ 0 رأی
15/12/2010 phụ nữ [vi] phụ nữ تلفظ 0 رأی
09/12/2010 giúp [vi] giúp تلفظ 0 رأی
09/12/2010 xỉu [vi] xỉu تلفظ 0 رأی
09/12/2010 khoảng [vi] khoảng تلفظ 0 رأی
08/12/2010 châu Úc [vi] châu Úc تلفظ 0 رأی
08/12/2010 ghê [vi] ghê تلفظ 0 رأی
08/12/2010 thoải mái [vi] thoải mái تلفظ 0 رأی
08/12/2010 năm ngoái [vi] năm ngoái تلفظ 0 رأی
08/12/2010 loại [vi] loại تلفظ 0 رأی
08/12/2010 ngoại kiều [vi] ngoại kiều تلفظ 0 رأی
03/12/2010 dịch bài này [vi] dịch bài này تلفظ 0 رأی
03/12/2010 chủ yếu [vi] chủ yếu تلفظ 0 رأی
03/12/2010 nhìn [vi] nhìn تلفظ 0 رأی
03/12/2010 hộp [vi] hộp تلفظ 0 رأی
03/12/2010 thuốc [vi] thuốc تلفظ 0 رأی
03/12/2010 lều [vi] lều تلفظ 0 رأی
03/12/2010 lời [vi] lời تلفظ 0 رأی
03/12/2010 dịu [vi] dịu تلفظ 0 رأی
03/12/2010 tủ [vi] tủ تلفظ 0 رأی