دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2011 [vi] mù تلفظ 0 رأی
04/04/2011 của [vi] của تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 uốn [vi] uốn تلفظ 0 رأی
04/04/2011 phim [vi] phim تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 Sao [vi] Sao تلفظ 1 رأی
04/04/2011 tre [vi] tre تلفظ 0 رأی
04/04/2011 giờ [vi] giờ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 xem [vi] xem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 cửa [vi] cửa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 đèn [vi] đèn تلفظ 0 رأی
04/04/2011 nhẹ [vi] nhẹ تلفظ 0 رأی
04/04/2011 trường [vi] trường تلفظ 0 رأی
04/04/2011 lửa [vi] lửa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 không khí [vi] không khí تلفظ 0 رأی
04/04/2011 nhỏ [vi] nhỏ تلفظ 0 رأی
04/04/2011 lớn [vi] lớn تلفظ 0 رأی
04/04/2011 đâu [vi] đâu تلفظ 0 رأی
04/04/2011 trong [vi] trong تلفظ 0 رأی
04/04/2011 nơi [vi] nơi تلفظ 0 رأی
04/04/2011 học [vi] học تلفظ 0 رأی
04/04/2011 tại [vi] tại تلفظ 0 رأی
04/04/2011 vào [vi] vào تلفظ 0 رأی
04/04/2011 nhân [vi] nhân تلفظ 0 رأی
04/04/2011 phía ngoài [vi] phía ngoài تلفظ -1 رأی
04/04/2011 bên ngoài [vi] bên ngoài تلفظ 0 رأی
04/04/2011 cây [vi] cây تلفظ 0 رأی
04/04/2011 đó [vi] đó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2011 thân thể [vi] thân thể تلفظ 0 رأی
04/04/2011 thân cây [vi] thân cây تلفظ 0 رأی
04/04/2011 đi qua [vi] đi qua تلفظ 0 رأی