دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2013 revidering [sv] revidering تلفظ 0 رأی
30/12/2013 interaktivitet [sv] interaktivitet تلفظ 0 رأی
30/12/2013 bokstaveringsalfabet [sv] bokstaveringsalfabet تلفظ 0 رأی
30/12/2013 mansnamn [sv] mansnamn تلفظ 0 رأی
30/12/2013 kvinnonamn [sv] kvinnonamn تلفظ 0 رأی
30/12/2013 vanligast [sv] vanligast تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Caesar [sv] Caesar تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Qvintus [sv] Qvintus تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Xerxes [sv] Xerxes تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Zäta [sv] Zäta تلفظ 0 رأی
30/12/2013 metodologi [sv] metodologi تلفظ 0 رأی
30/12/2013 igenkännbara [sv] igenkännbara تلفظ 0 رأی
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] ljudförhållanden تلفظ 0 رأی
30/12/2013 traditionen [sv] traditionen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 hörbarheten [sv] hörbarheten تلفظ 0 رأی
30/12/2013 tvåstaviga [sv] tvåstaviga تلفظ 0 رأی
30/12/2013 stavelsen [sv] stavelsen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 bokstaven [sv] bokstaven تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Representationerna [sv] Representationerna تلفظ 0 رأی
30/12/2013 SCB [sv] SCB تلفظ 0 رأی
30/12/2013 räknats [sv] räknats تلفظ 0 رأی
30/12/2013 förväxlas [sv] förväxlas تلفظ 0 رأی
30/12/2013 tvåstavigt [sv] tvåstavigt تلفظ 0 رأی
30/12/2013 mansnamnen [sv] mansnamnen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Qvinna [sv] Qvinna تلفظ 0 رأی
30/12/2013 kvinnonamnen [sv] kvinnonamnen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 höginkomsttagare [sv] höginkomsttagare تلفظ 0 رأی
30/12/2013 konsumtionen [sv] konsumtionen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 bergsklyfta [sv] bergsklyfta تلفظ 1 رأی
30/12/2013 afokala [sv] afokala تلفظ 0 رأی