دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/12/2013 behandlingsinriktning [sv] behandlingsinriktning تلفظ 0 رأی
30/12/2013 positiv [sv] positiv تلفظ 0 رأی
30/12/2013 lyxvaror [sv] lyxvaror تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtäkten [sv] våldtäkten تلفظ 0 رأی
30/12/2013 förspråklig [sv] förspråklig تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtog [sv] våldtog تلفظ 0 رأی
30/12/2013 honorna [sv] honorna تلفظ 0 رأی
30/12/2013 betäckas [sv] betäckas تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtas [sv] våldtas تلفظ 0 رأی
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] homo­sexualitet تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtagit [sv] våldtagit تلفظ 0 رأی
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän تلفظ 0 رأی
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare تلفظ 0 رأی
30/12/2013 humant [sv] humant تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits تلفظ 0 رأی
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar تلفظ 0 رأی
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldta [sv] våldta تلفظ 1 رأی
30/12/2013 Inspirationen [sv] Inspirationen تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Jahves [sv] Jahves تلفظ 0 رأی
30/12/2013 våldföra [sv] våldföra تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska تلفظ 0 رأی
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna تلفظ 0 رأی
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser تلفظ 0 رأی
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda تلفظ 0 رأی
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist تلفظ 0 رأی
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga تلفظ 0 رأی
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat تلفظ 0 رأی