دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/01/2014 barnadödlighet [sv] barnadödlighet تلفظ 0 رأی
01/01/2014 millenniemål [sv] millenniemål تلفظ 0 رأی
01/01/2014 fiskekvot [sv] fiskekvot تلفظ 0 رأی
01/01/2014 återhämta [sv] återhämta تلفظ 1 رأی
01/01/2014 övergödning [sv] övergödning تلفظ 0 رأی
01/01/2014 Barents hav [sv] Barents hav تلفظ 0 رأی
01/01/2014 Irländska sjön [sv] Irländska sjön تلفظ 0 رأی
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] Stockholms skärgård تلفظ 0 رأی
01/01/2014 OECD-rapport [sv] OECD-rapport تلفظ 0 رأی
01/01/2014 naturresurs [sv] naturresurs تلفظ 1 رأی
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] Internationella valutafonden IMF تلفظ 0 رأی
01/01/2014 halvårsskifte [sv] halvårsskifte تلفظ 0 رأی
01/01/2014 förvarna [sv] förvarna تلفظ 0 رأی
01/01/2014 respektlös [sv] respektlös تلفظ 0 رأی
01/01/2014 oacceptabel [sv] oacceptabel تلفظ 0 رأی
01/01/2014 eftergivet [sv] eftergivet تلفظ 0 رأی
01/01/2014 bättring [sv] bättring تلفظ 0 رأی
01/01/2014 måttet är rågat [sv] måttet är rågat تلفظ 0 رأی
01/01/2014 envishet [sv] envishet تلفظ 1 رأی
01/01/2014 sorglös [sv] sorglös تلفظ 0 رأی
01/01/2014 trim [sv] trim تلفظ 0 رأی
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] arbetarfamilj تلفظ 0 رأی
01/01/2014 karriärval [sv] karriärval تلفظ 0 رأی
01/01/2014 normaltillstånd [sv] normaltillstånd تلفظ 0 رأی
01/01/2014 oinfriad [sv] oinfriad تلفظ 0 رأی
01/01/2014 påtalad [sv] påtalad تلفظ 0 رأی
01/01/2014 opåtalad [sv] opåtalad تلفظ 0 رأی
01/01/2014 sedvanligt [sv] sedvanligt تلفظ 0 رأی
01/01/2014 osedvanlig [sv] osedvanlig تلفظ 0 رأی
01/01/2014 krisdrabbad [sv] krisdrabbad تلفظ 0 رأی