دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/01/2020 tenacitas [la] tenacitas تلفظ 1 رأی
15/01/2020 Maroboduus [la] Maroboduus تلفظ 1 رأی
15/01/2020 calathiscus [la] calathiscus تلفظ 1 رأی
15/01/2020 lancinans [la] lancinans تلفظ 1 رأی
15/01/2020 lancinatus [la] lancinatus تلفظ 1 رأی
15/01/2020 lancino [la] lancino تلفظ 1 رأی
15/01/2020 lancinare [la] lancinare تلفظ 1 رأی
15/01/2020 ammettete [it] ammettete تلفظ 0 رأی
14/01/2020 parità [it] parità تلفظ 0 رأی
14/01/2020 sconcertante [it] sconcertante تلفظ 0 رأی
14/01/2020 forestale [it] forestale تلفظ 0 رأی
14/01/2020 congedo parentale [it] congedo parentale تلفظ 0 رأی
14/01/2020 parità dei sessi [it] parità dei sessi تلفظ 0 رأی
14/01/2020 Parnassus [la] Parnassus تلفظ 1 رأی
14/01/2020 extaris [la] extaris تلفظ 1 رأی
14/01/2020 parmularius [la] parmularius تلفظ 1 رأی
14/01/2020 navalis [la] navalis تلفظ 1 رأی
14/01/2020 navale [la] navale تلفظ 1 رأی
14/01/2020 obtestationis [la] obtestationis تلفظ 1 رأی
14/01/2020 obtestatio [la] obtestatio تلفظ 1 رأی
14/01/2020 lamentans [la] lamentans تلفظ 1 رأی
14/01/2020 lamentari [la] lamentari تلفظ 1 رأی
14/01/2020 lamentatus sum [la] lamentatus sum تلفظ 1 رأی
14/01/2020 lamentor [la] lamentor تلفظ 1 رأی
14/01/2020 iconismus [la] iconismus تلفظ 1 رأی
14/01/2020 occursationis [la] occursationis تلفظ 1 رأی
14/01/2020 occursatio [la] occursatio تلفظ 1 رأی
14/01/2020 sequi [la] sequi تلفظ 0 رأی
14/01/2020 artificem [la] artificem تلفظ 0 رأی
14/01/2020 appresta [it] appresta تلفظ 0 رأی