دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2019 baubellum [la] baubellum تلفظ 0 رأی
10/10/2019 ciconia [la] ciconia تلفظ 0 رأی
10/10/2019 Orestes [la] Orestes تلفظ 1 رأی
10/10/2019 obsessoris [la] obsessoris تلفظ 1 رأی
10/10/2019 obsessor [la] obsessor تلفظ 1 رأی
10/10/2019 oblitterationis [la] oblitterationis تلفظ 1 رأی
10/10/2019 oblitteratio [la] oblitteratio تلفظ 1 رأی
10/10/2019 maledicentia [la] maledicentia تلفظ 1 رأی
10/10/2019 magnificans [la] magnificans تلفظ 1 رأی
10/10/2019 magnifico [la] magnifico تلفظ 1 رأی
10/10/2019 magnificatus [la] magnificatus تلفظ 1 رأی
10/10/2019 magnificare [la] magnificare تلفظ 1 رأی
09/10/2019 interregnum [la] interregnum تلفظ 0 رأی
09/10/2019 geronticos [la] geronticos تلفظ 1 رأی
09/10/2019 turnamentum [la] turnamentum تلفظ 1 رأی
09/10/2019 tumultuosus [la] tumultuosus تلفظ 1 رأی
09/10/2019 turturilla [la] turturilla تلفظ 1 رأی
09/10/2019 temetum [la] temetum تلفظ 1 رأی
09/10/2019 tectorium [la] tectorium تلفظ 1 رأی
09/10/2019 grumus [la] grumus تلفظ 1 رأی
09/10/2019 gemo [la] gemo تلفظ 1 رأی
09/10/2019 gemitus [la] gemitus تلفظ 1 رأی
09/10/2019 gemui [la] gemui تلفظ 1 رأی
09/10/2019 Hasdrubalis [la] Hasdrubalis تلفظ 1 رأی
09/10/2019 Hasdrubal [la] Hasdrubal تلفظ 1 رأی
09/10/2019 habitatoris [la] habitatoris تلفظ 1 رأی
09/10/2019 habitator [la] habitator تلفظ 1 رأی
09/10/2019 hydraulus [la] hydraulus تلفظ 1 رأی
09/10/2019 narthecium [la] narthecium تلفظ 1 رأی
09/10/2019 navifragus [la] navifragus تلفظ 1 رأی