دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/01/2012 Auckland [en] Auckland تلفظ 2 رأی
16/01/2012 check [en] check تلفظ 0 رأی
16/01/2012 kiwi [en] kiwi تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 elementary [en] elementary تلفظ 1 رأی
16/01/2012 also [en] also تلفظ 1 رأی
16/01/2012 says [en] says تلفظ 1 رأی
16/01/2012 placebo [en] placebo تلفظ 2 رأی
16/01/2012 years [en] years تلفظ 1 رأی
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
16/01/2012 cigarette [en] cigarette تلفظ 0 رأی
16/01/2012 helicopter [en] helicopter تلفظ 1 رأی
16/01/2012 yes [en] yes تلفظ 0 رأی
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary تلفظ 3 رأی
16/01/2012 New York [en] New York تلفظ 0 رأی
16/01/2012 university [en] university تلفظ 0 رأی
16/01/2012 sexy [en] sexy تلفظ 0 رأی
16/01/2012 seducing [en] seducing تلفظ 0 رأی
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences تلفظ 0 رأی
16/01/2012 quoting [en] quoting تلفظ 0 رأی
16/01/2012 hairclips [en] hairclips تلفظ 0 رأی
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic تلفظ 0 رأی
16/01/2012 socialist [en] socialist تلفظ 1 رأی
16/01/2012 decadence [en] decadence تلفظ 0 رأی
16/01/2012 sociеty [en] sociеty تلفظ 0 رأی
16/01/2012 populated [en] populated تلفظ 1 رأی
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism تلفظ 0 رأی
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand تلفظ 0 رأی
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear تلفظ 0 رأی
16/01/2012 perfecting [en] perfecting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 monoxide [en] monoxide تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ