دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2008 Emilio Fede [it] Emilio Fede تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Jacopone da Todi [it] Jacopone da Todi تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Luigi Tenco [it] Luigi Tenco تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Pier della Vigna [it] Pier della Vigna تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Nuto Revelli [it] Nuto Revelli تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Cesare Garboli [it] Cesare Garboli تلفظ 0 رأی
30/08/2008 culmine [it] culmine تلفظ 0 رأی
30/08/2008 ipoallergenico [it] ipoallergenico تلفظ 0 رأی
30/08/2008 croazia [it] croazia تلفظ 0 رأی
30/08/2008 tiscali [it] tiscali تلفظ 0 رأی
22/08/2008 Arrigo Boito [it] Arrigo Boito تلفظ 0 رأی
22/08/2008 Carmelo Samonà [it] Carmelo Samonà تلفظ 0 رأی
22/08/2008 Iginio Ugo Tarchetti [it] Iginio Ugo Tarchetti تلفظ 0 رأی
22/08/2008 Francesco Maria Piave [it] Francesco Maria Piave تلفظ 0 رأی
22/08/2008 Giovanni Guareschi [it] Giovanni Guareschi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2008 Federico de Roberto [it] Federico de Roberto تلفظ 0 رأی
20/08/2008 Puglia [it] Puglia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2008 Benvenuto Cellini [it] Benvenuto Cellini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2008 Giulio Romano [it] Giulio Romano تلفظ 0 رأی
20/08/2008 Emilio Vedova [it] Emilio Vedova تلفظ 0 رأی
20/08/2008 Giorgio Napolitano [it] Giorgio Napolitano تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Umberto Saba [it] Umberto Saba تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Torquato Tasso [it] Torquato Tasso تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Benedetto Marcello [it] Benedetto Marcello تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Giovanni Pico della Mirandola [it] Giovanni Pico della Mirandola تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Giuseppe Tomasi di Lampedusa [it] Giuseppe Tomasi di Lampedusa تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Mario Rigoni Stern [it] Mario Rigoni Stern تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Massimo Consoli [it] Massimo Consoli تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Giovanni Pascoli [it] Giovanni Pascoli تلفظ 0 رأی
19/08/2008 Tommaso Landolfi [it] Tommaso Landolfi تلفظ 0 رأی