دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2008 Salvator Rosa [it] Salvator Rosa تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Rosso Fiorentino [it] Rosso Fiorentino تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Mattia Preti [it] Mattia Preti تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Daniele da Volterra [it] Daniele da Volterra تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Paolo Veronese [it] Paolo Veronese تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Giovanni Leone [it] Giovanni Leone تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Vittoria Colonna [it] Vittoria Colonna تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Luigi Capuana [it] Luigi Capuana تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Tommaso Campanella [it] Tommaso Campanella تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Benedetto Croce [it] Benedetto Croce تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/09/2008 Cecco Angiolieri [it] Cecco Angiolieri تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Ivan Cotroneo [it] Ivan Cotroneo تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Enrico De Nicola [it] Enrico De Nicola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/09/2008 Gabriele D'Annunzio [it] Gabriele D'Annunzio تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Pietro Aretino [it] Pietro Aretino تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Pietro Bembo [it] Pietro Bembo تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Poggio Bracciolini [it] Poggio Bracciolini تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Giacomo Debenedetti [it] Giacomo Debenedetti تلفظ 0 رأی
15/09/2008 Cascia [it] Cascia تلفظ 0 رأی
15/09/2008 glicerina [it] glicerina تلفظ 0 رأی
15/09/2008 piccolo [it] piccolo تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Camillo Boito [it] Camillo Boito تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Umberto Boccioni [it] Umberto Boccioni تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Luca Carlevarijs [it] Luca Carlevarijs تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Jacopo Sannazaro [it] Jacopo Sannazaro تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Andrea Camilleri [it] Andrea Camilleri تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Aldo Busi [it] Aldo Busi تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Enzo Siciliano [it] Enzo Siciliano تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Carlo Bo [it] Carlo Bo تلفظ 0 رأی
30/08/2008 Giuseppe Ungaretti [it] Giuseppe Ungaretti تلفظ 0 رأی