دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/02/2008 Johann Sebastian Bach [de] Johann Sebastian Bach تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Beethoven [de] Beethoven تلفظ 2 رأی
18/02/2008 Mozart [de] Mozart تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Goethe [de] Goethe تلفظ 1 رأی
18/02/2008 Schiller [de] Schiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Heisenberg [de] Heisenberg تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Joschka Fischer [de] Joschka Fischer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Arschloch [de] Arschloch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Hamburg [de] Hamburg تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Düsseldorf [de] Düsseldorf تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Bremen [de] Bremen تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Garmisch-Partenkirchen [de] Garmisch-Partenkirchen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Freiburg [de] Freiburg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Frankfurt [de] Frankfurt تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Leipzig [de] Leipzig تلفظ 3 رأی
18/02/2008 Aachen [de] Aachen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Kneipe [de] Kneipe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Hefeweizen [de] Hefeweizen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Altbier [de] Altbier تلفظ 0 رأی
18/02/2008 Weizenbier [de] Weizenbier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 bratwurst [de] bratwurst تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 Currywurst [de] Currywurst تلفظ 2 رأی
18/02/2008 Bockwurst [de] Bockwurst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 sein [de] sein تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 haben [de] haben تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 werden [de] werden تلفظ 0 رأی
18/02/2008 können [de] können تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 müssen [de] müssen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 wollen [de] wollen تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/02/2008 mögen [de] mögen تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ