دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2012 rogle [ca] rogle تلفظ 0 رأی
30/03/2012 sutge [ca] sutge تلفظ 0 رأی
30/03/2012 escaramussa [ca] escaramussa تلفظ 0 رأی
30/03/2012 escomesa [ca] escomesa تلفظ 0 رأی
30/03/2012 raier [ca] raier تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Rai [ca] Rai تلفظ 0 رأی
30/03/2012 fogony [ca] fogony تلفظ 0 رأی
30/03/2012 escunçar [ca] escunçar تلفظ 0 رأی
30/03/2012 torb [ca] torb تلفظ 0 رأی
26/02/2012 organitzats [ca] organitzats تلفظ 0 رأی
26/02/2012 nombroses [ca] nombroses تلفظ 0 رأی
26/02/2012 semidesintegració [ca] semidesintegració تلفظ 0 رأی
26/02/2012 menjadora [ca] menjadora تلفظ 0 رأی
16/02/2012 dades [ca] dades تلفظ 0 رأی
16/02/2012 freqüents [ca] freqüents تلفظ 0 رأی
16/02/2012 programa [ca] programa تلفظ 0 رأی
16/02/2012 centenars [ca] centenars تلفظ 0 رأی
16/02/2012 extreure [ca] extreure تلفظ 0 رأی
16/02/2012 s'analitzen [ca] s'analitzen تلفظ 0 رأی
16/02/2012 gruix [ca] gruix تلفظ 0 رأی
16/02/2012 mags [ca] mags تلفظ 0 رأی
16/02/2012 es guarden [ca] es guarden تلفظ 0 رأی
16/02/2012 estrafolari [ca] estrafolari تلفظ 0 رأی
16/02/2012 lletrejar [ca] lletrejar تلفظ 0 رأی
16/02/2012 maneres [ca] maneres تلفظ 0 رأی
16/02/2012 m'estic perdent [ca] m'estic perdent تلفظ 0 رأی
16/02/2012 noms [ca] noms تلفظ 0 رأی