دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2010 inmovilizado [es] inmovilizado تلفظ 0 رأی
09/02/2010 analogía [es] analogía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/02/2010 aconcharse [es] aconcharse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 torturarse [es] torturarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 sobresaltarse [es] sobresaltarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 indiscutible [es] indiscutible تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 catalográficas [es] catalográficas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 fichas [es] fichas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 destacadas [es] destacadas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 repositorio [es] repositorio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 recopilando [es] recopilando تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 radiofónicas [es] radiofónicas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 tendida [es] tendida تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 inconfesable [es] inconfesable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 Piñera [es] Piñera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 Las Montañas [es] Las Montañas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 San Martín de Sierra [es] San Martín de Sierra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 Villaláez [es] Villaláez تلفظ 0 رأی
18/01/2010 Santiago de Sierra [es] Santiago de Sierra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 Villanueva [es] Villanueva تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 Figueras [es] Figueras تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2010 el Valle [es] el Valle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ