دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/09/2016 infructuoso [es] infructuoso تلفظ 0 رأی
30/09/2016 en contestación a [es] en contestación a تلفظ 0 رأی
30/09/2016 revisara [es] revisara تلفظ 0 رأی
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] blanqueo de capitales تلفظ 0 رأی
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] cerrojo de seguridad تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte تلفظ 0 رأی
26/02/2013 amador [es] amador تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval تلفظ 0 رأی
18/08/2010 abdomen [es] abdomen تلفظ 0 رأی
18/08/2010 aguacate [es] aguacate تلفظ 0 رأی
18/08/2010 guanábana [es] guanábana تلفظ 0 رأی
17/08/2010 África [es] África تلفظ -1 رأی
17/08/2010 estrujar [es] estrujar تلفظ 0 رأی
17/08/2010 añadir [es] añadir تلفظ -1 رأی
17/08/2010 Jesús [es] Jesús تلفظ -1 رأی
17/08/2010 vaca [es] vaca تلفظ 0 رأی
17/08/2010 pájaro [es] pájaro تلفظ 0 رأی
17/08/2010 gato [es] gato تلفظ 0 رأی
17/08/2010 mujer [es] mujer تلفظ -1 رأی
17/08/2010 hombre [es] hombre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 diciembre [es] diciembre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 noviembre [es] noviembre تلفظ 0 رأی
17/08/2010 octubre [es] octubre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 agosto [es] agosto تلفظ 2 رأی
17/08/2010 junio [es] junio تلفظ 0 رأی
17/08/2010 mayo [es] mayo تلفظ 0 رأی
17/08/2010 abril [es] abril تلفظ 0 رأی