کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2018 minnesregel [sv] minnesregel تلفظ 0 رأی
31/07/2018 vällovlig [sv] vällovlig تلفظ 0 رأی
31/07/2018 urberg [sv] urberg تلفظ 0 رأی
31/07/2018 basalt [sv] basalt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 lerskiffer [sv] lerskiffer تلفظ 0 رأی
31/07/2018 smältvatten [sv] smältvatten تلفظ 0 رأی
31/07/2018 älksling [sv] älksling تلفظ 0 رأی
31/07/2018 offerfynd [sv] offerfynd تلفظ 0 رأی
31/07/2018 megalitgrav [sv] megalitgrav تلفظ 0 رأی
31/07/2018 jaktvilt [sv] jaktvilt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 falan [sv] falan تلفظ 0 رأی
31/07/2018 förstnämnda [sv] förstnämnda تلفظ 0 رأی
31/07/2018 hoptryckt [sv] hoptryckt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 bälteväska [sv] bälteväska تلفظ 0 رأی
31/07/2018 bondestenåldern [sv] bondestenåldern تلفظ 0 رأی
31/07/2018 jägarstenåldern [sv] jägarstenåldern تلفظ 0 رأی
31/07/2018 gjutform [sv] gjutform تلفظ 0 رأی
31/07/2018 tillplatta [sv] tillplatta تلفظ 0 رأی
31/07/2018 hopfästad [sv] hopfästad تلفظ 0 رأی
31/07/2018 knäppe [sv] knäppe تلفظ 0 رأی
31/07/2018 dekor [sv] dekor تلفظ 0 رأی
31/07/2018 bronslur [sv] bronslur تلفظ 0 رأی
31/07/2018 dikesgrävning [sv] dikesgrävning تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Långholmsbadet [sv] Långholmsbadet تلفظ 0 رأی
31/07/2018 rullning [sv] rullning تلفظ 0 رأی
31/07/2018 slitvarg [sv] slitvarg تلفظ 0 رأی
31/07/2018 betongbunker [sv] betongbunker تلفظ 0 رأی
31/07/2018 kosmologisk [sv] kosmologisk تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Sveavagen [sv] Sveavagen تلفظ 0 رأی
31/07/2018 rökavvänjning [sv] rökavvänjning تلفظ 0 رأی