کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2018 museibesök [sv] museibesök تلفظ 0 رأی
31/07/2018 utställningskatalog [sv] utställningskatalog تلفظ 0 رأی
31/07/2018 textmängd [sv] textmängd تلفظ 0 رأی
31/07/2018 betraktare [sv] betraktare تلفظ 0 رأی
31/07/2018 stenyxa [sv] stenyxa تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Hallonflickan [sv] Hallonflickan تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Karleby [sv] Karleby تلفظ 0 رأی
31/07/2018 jordbruksbygd [sv] jordbruksbygd تلفظ 0 رأی
31/07/2018 dignitet [sv] dignitet تلفظ 0 رأی
31/07/2018 monumental [sv] monumental تلفظ 0 رأی
31/07/2018 alunskiffer [sv] alunskiffer تلفظ 0 رأی
31/07/2018 minnesregel [sv] minnesregel تلفظ 0 رأی
31/07/2018 vällovlig [sv] vällovlig تلفظ 0 رأی
31/07/2018 urberg [sv] urberg تلفظ 0 رأی
31/07/2018 basalt [sv] basalt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 lerskiffer [sv] lerskiffer تلفظ 0 رأی
31/07/2018 smältvatten [sv] smältvatten تلفظ 0 رأی
31/07/2018 älksling [sv] älksling تلفظ 0 رأی
31/07/2018 offerfynd [sv] offerfynd تلفظ 0 رأی
31/07/2018 megalitgrav [sv] megalitgrav تلفظ 0 رأی
31/07/2018 jaktvilt [sv] jaktvilt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 falan [sv] falan تلفظ 0 رأی
31/07/2018 förstnämnda [sv] förstnämnda تلفظ 0 رأی
31/07/2018 hoptryckt [sv] hoptryckt تلفظ 0 رأی
31/07/2018 bälteväska [sv] bälteväska تلفظ 0 رأی
31/07/2018 bondestenåldern [sv] bondestenåldern تلفظ 0 رأی
31/07/2018 jägarstenåldern [sv] jägarstenåldern تلفظ 0 رأی
31/07/2018 gjutform [sv] gjutform تلفظ 0 رأی
31/07/2018 tillplatta [sv] tillplatta تلفظ 0 رأی
31/07/2018 hopfästad [sv] hopfästad تلفظ 0 رأی