دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2013 Weorth [en] Weorth تلفظ 0 رأی
29/05/2013 Castiel [en] Castiel تلفظ 1 رأی
29/05/2013 Rachel Polonsky [en] Rachel Polonsky تلفظ 0 رأی
06/07/2011 espagnolette [en] espagnolette تلفظ 0 رأی
06/07/2011 legilimency [en] legilimency تلفظ 0 رأی
06/07/2011 high-fat [en] high-fat تلفظ 0 رأی
21/11/2010 Eric Schmidt [en] Eric Schmidt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/11/2010 scud [en] scud تلفظ 0 رأی
21/11/2010 sandhopper [en] sandhopper تلفظ 0 رأی
21/11/2010 landhopper [en] landhopper تلفظ 0 رأی
07/10/2010 Ethelberta [en] Ethelberta تلفظ 0 رأی
07/10/2010 Cairo (New York) [en] Cairo (New York) تلفظ 0 رأی
30/09/2010 Brigitte Foster-Hylton [en] Brigitte Foster-Hylton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Conshelf [en] Conshelf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Kinect [en] Kinect تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Mardrea Hyman [en] Mardrea Hyman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Cochrane Theatre [en] Cochrane Theatre تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Samuel Finley Breese Morse [en] Samuel Finley Breese Morse تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Pishon [en] Pishon تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Themed [en] Themed تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Rollo Weeks [en] Rollo Weeks تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Madison Marsh [en] Madison Marsh تلفظ 0 رأی
29/09/2010 celluloid [en] celluloid تلفظ 0 رأی
29/09/2010 ratios [en] ratios تلفظ 0 رأی
18/09/2010 supervenience [en] supervenience تلفظ 0 رأی
18/09/2010 hilltop [en] hilltop تلفظ 0 رأی