دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/02/2009 aiuto [it] aiuto تلفظ 0 رأی
17/02/2009 pentola [it] pentola تلفظ 0 رأی
17/02/2009 affitto [it] affitto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 appartamento [it] appartamento تلفظ 0 رأی
17/02/2009 frigorifero [it] frigorifero تلفظ 0 رأی
17/02/2009 parmigiana di melanzane [it] parmigiana di melanzane تلفظ 0 رأی
17/02/2009 polpettone [it] polpettone تلفظ 0 رأی
17/02/2009 bistecca [it] bistecca تلفظ 0 رأی
17/02/2009 temporale [it] temporale تلفظ 0 رأی
17/02/2009 gelato [it] gelato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 cozze [it] cozze تلفظ 0 رأی
17/02/2009 peperoncino piccante [it] peperoncino piccante تلفظ 0 رأی
17/02/2009 parola [it] parola تلفظ 1 رأی
17/02/2009 ci vediamo [it] ci vediamo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 grazie di tutto [it] grazie di tutto تلفظ 0 رأی
17/02/2009 piaciuto [it] piaciuto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 pranzo [it] pranzo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 colazione [it] colazione تلفظ 1 رأی
17/02/2009 verdura [it] verdura تلفظ 0 رأی
17/02/2009 frutta [it] frutta تلفظ 0 رأی
17/02/2009 vino [it] vino تلفظ 2 رأی
17/02/2009 olio d'oliva [it] olio d'oliva تلفظ 0 رأی
17/02/2009 buonissimo [it] buonissimo تلفظ 0 رأی
17/02/2009 stasera [it] stasera تلفظ 0 رأی
17/02/2009 bellissimo [it] bellissimo تلفظ 0 رأی
17/02/2009 errore [it] errore تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 significato [it] significato تلفظ 0 رأی
17/02/2009 pronuncia [it] pronuncia تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 piazza [it] piazza تلفظ 0 رأی
17/02/2009 ristorante [it] ristorante تلفظ 0 رأی