دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2012 Hokejs [lv] Hokejs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 uguni [lv] uguni تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Kandava [lv] Kandava تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Vaira Vīķe Freiberga [lv] Vaira Vīķe Freiberga تلفظ 0 رأی
22/08/2012 jūs [lv] jūs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 Bībele [lv] Bībele تلفظ 0 رأی
22/08/2012 reisus [lv] reisus تلفظ 0 رأی
22/08/2012 kur [lv] kur تلفظ 1 رأی
22/08/2012 Marians Pahars [lv] Marians Pahars تلفظ 0 رأی
22/08/2012 vēl [lv] vēl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 lietas [lv] lietas تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Aizsargi [lv] Aizsargi تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Dagda [lv] Dagda تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ēzelis [lv] ēzelis تلفظ 0 رأی
22/08/2012 jūs esat [lv] jūs esat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 absentisms [lv] absentisms تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Jelgava [lv] Jelgava تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 un [lv] un تلفظ 0 رأی
22/08/2012 gads [lv] gads تلفظ 0 رأی
22/08/2012 latviešu [lv] latviešu تلفظ 0 رأی
22/08/2012 maita [lv] maita تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Gribi būt miljonārs? [lv] Gribi būt miljonārs? تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abas [lv] abas تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Rūjiena [lv] Rūjiena تلفظ 0 رأی
22/08/2012 dienestu [lv] dienestu تلفظ 0 رأی
22/08/2012 seda [lv] seda تلفظ 0 رأی
22/08/2012 muita [lv] muita تلفظ 0 رأی
22/08/2012 slota [lv] slota تلفظ 0 رأی
22/08/2012 viedokli [lv] viedokli تلفظ 0 رأی
22/08/2012 domā [lv] domā تلفظ 0 رأی