دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2012 gaisa [lv] gaisa تلفظ 0 رأی
05/10/2012 pupas [lv] pupas تلفظ 0 رأی
05/10/2012 dilles [lv] dilles تلفظ 0 رأی
05/10/2012 zirņi [lv] zirņi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/10/2012 vēja [lv] vēja تلفظ 0 رأی
05/10/2012 piens [lv] piens تلفظ 0 رأی
05/10/2012 zvaigznes [lv] zvaigznes تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ziedu [lv] ziedu تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Ošlejs [lv] Ošlejs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Kristīne [lv] Kristīne تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Ieva [lv] Ieva تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Aija [lv] Aija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Jānis Ošlejs [lv] Jānis Ošlejs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 krīts [lv] krīts تلفظ 0 رأی
22/08/2012 mamma [lv] mamma تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Juris Civjans [lv] Juris Civjans تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abutilons [lv] abutilons تلفظ 0 رأی
22/08/2012 centriola [lv] centriola تلفظ 0 رأی
22/08/2012 saldus [lv] saldus تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Ainārs Rubiķis [lv] Ainārs Rubiķis تلفظ 0 رأی
22/08/2012 uzreiz [lv] uzreiz تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Druskininki [lv] Druskininki تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Krimulda [lv] Krimulda تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Jaunjelgava [lv] Jaunjelgava تلفظ 0 رأی
22/08/2012 kuru [lv] kuru تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Piņķi [lv] Piņķi تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Kaspars Gorkšs [lv] Kaspars Gorkšs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Māris Štrombergs [lv] Māris Štrombergs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Kārlis Skrastiņš [lv] Kārlis Skrastiņš تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Kaspars Daugaviņš [lv] Kaspars Daugaviņš تلفظ 0 رأی