دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 terbijs [lv] terbijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 telūrs [lv] telūrs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 volframs [lv] volframs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 torijs [lv] torijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 vanādijs [lv] vanādijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tehnēcijs [lv] tehnēcijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Vsevolods Zeļonijs [lv] Vsevolods Zeļonijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 liepa [lv] liepa تلفظ 0 رأی
26/10/2012 nopietni [lv] nopietni تلفظ 0 رأی
26/10/2012 trompetes [lv] trompetes تلفظ 0 رأی
26/10/2012 flauta [lv] flauta تلفظ 0 رأی
26/10/2012 vijole [lv] vijole تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ģitāra [lv] ģitāra تلفظ 0 رأی
26/10/2012 klavieres [lv] klavieres تلفظ 0 رأی
26/10/2012 vāverīte [lv] vāverīte تلفظ 0 رأی
26/10/2012 zinātne [lv] zinātne تلفظ 0 رأی
26/10/2012 laika ziņas [lv] laika ziņas تلفظ 0 رأی
26/10/2012 sviests [lv] sviests تلفظ 0 رأی
26/10/2012 klimats [lv] klimats تلفظ 0 رأی
26/10/2012 izsalkums [lv] izsalkums تلفظ 0 رأی
26/10/2012 slāpes [lv] slāpes تلفظ 0 رأی
26/10/2012 stadions [lv] stadions تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tilts [lv] tilts تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tornis [lv] tornis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 mūzika [lv] mūzika تلفظ 0 رأی
26/10/2012 muzejs [lv] muzejs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 māksla [lv] māksla تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ļvova [lv] Ļvova تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Gaujas nacionālais parks [lv] Gaujas nacionālais parks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 Brīvības piemineklis [lv] Brīvības piemineklis تلفظ 0 رأی