دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 selēns [lv] selēns تلفظ 0 رأی
26/10/2012 sērs [lv] sērs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 kobalts [lv] kobalts تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rubīdijs [lv] rubīdijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 stroncijs [lv] stroncijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 mangāns [lv] mangāns تلفظ 0 رأی
26/10/2012 nātrijs [lv] nātrijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 neodīms [lv] neodīms تلفظ 0 رأی
26/10/2012 pallādijs [lv] pallādijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 osmijs [lv] osmijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 kalcijs [lv] kalcijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 neons [lv] neons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 neptūnijs [lv] neptūnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 sudrabs [lv] sudrabs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 svins [lv] svins تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tūlijs [lv] tūlijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rentgenijs [lv] rentgenijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 prometijs [lv] prometijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 radons [lv] radons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 plutonijs [lv] plutonijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 polonijs [lv] polonijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 protaktīnijs [lv] protaktīnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rādijs [lv] rādijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rēnijs [lv] rēnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ogleklis [lv] ogleklis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 krokodils [lv] krokodils تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tallijs [lv] tallijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 tantals [lv] tantals تلفظ 0 رأی
26/10/2012 magnijs [lv] magnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 hroms [lv] hroms تلفظ 0 رأی