دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 alumīnijs [lv] alumīnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Anna [lv] Anna تلفظ 0 رأی
26/10/2012 dzelzs [lv] dzelzs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 mendeļevijs [lv] mendeļevijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 molibdēns [lv] molibdēns تلفظ 0 رأی
26/10/2012 skandijs [lv] skandijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 meitnērijs [lv] meitnērijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ventspils [lv] Ventspils تلفظ 0 رأی
26/10/2012 bismuts [lv] bismuts تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Cēsis [lv] Cēsis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 kadmijs [lv] kadmijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Dobele [lv] Dobele تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 trusis [lv] trusis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ainaži [lv] Ainaži تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ūdeņradis [lv] ūdeņradis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 broms [lv] broms تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rozā [lv] rozā تلفظ 0 رأی
26/10/2012 kālijs [lv] kālijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 jods [lv] jods تلفظ 0 رأی
26/10/2012 niobijs [lv] niobijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 hlors [lv] hlors تلفظ 0 رأی
26/10/2012 kriptons [lv] kriptons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 skābeklis [lv] skābeklis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ksenons [lv] ksenons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 slāpeklis [lv] slāpeklis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 silīcijs [lv] silīcijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 litijs [lv] litijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 fosfors [lv] fosfors تلفظ 0 رأی
26/10/2012 nobelijs [lv] nobelijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 prazeodīms [lv] prazeodīms تلفظ 0 رأی