دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 Piltene [lv] Piltene تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Pāvilosta [lv] Pāvilosta تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Pļaviņas [lv] Pļaviņas تلفظ 0 رأی
26/10/2012 einšteinijs [lv] einšteinijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 antimons [lv] antimons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 hēlijs [lv] hēlijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 hasijs [lv] hasijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 irīdijs [lv] irīdijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 sīborgijs [lv] sīborgijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 itrijs [lv] itrijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 lourensijs [lv] lourensijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 borijs [lv] borijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 iterbijs [lv] iterbijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 eiropijs [lv] eiropijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rezerfordijs [lv] rezerfordijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 hafnijs [lv] hafnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 bārijs [lv] bārijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 lutēcijs [lv] lutēcijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rutēnijs [lv] rutēnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 berklijs [lv] berklijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 berilijs [lv] berilijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 indijs [lv] indijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 argons [lv] argons تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Balvi [lv] Balvi تلفظ 0 رأی
26/10/2012 bors [lv] bors تلفظ 0 رأی
26/10/2012 cinks [lv] cinks تلفظ 0 رأی
26/10/2012 samārijs [lv] samārijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 rodijs [lv] rodijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Latviešu strēlnieki [lv] Latviešu strēlnieki تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ēzeļi [lv] ēzeļi تلفظ 0 رأی