دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 fluors [lv] fluors تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Subate [lv] Subate تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils تلفظ 0 رأی
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns تلفظ 0 رأی
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre تلفظ 1 رأی
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) تلفظ 0 رأی
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi تلفظ 0 رأی