دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2012 pilnas [lv] pilnas تلفظ 0 رأی
22/08/2012 dažas [lv] dažas تلفظ 0 رأی
22/08/2012 kristīgo [lv] kristīgo تلفظ 0 رأی
22/08/2012 aksioma [lv] aksioma تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ozons [lv] ozons تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Livonija [lv] Livonija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] Rīgas jūras līcis تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ekvinokcija [lv] ekvinokcija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 darbība [lv] darbība تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 epidēmija [lv] epidēmija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 temperatūra [lv] temperatūra تلفظ 0 رأی
22/08/2012 universitāte [lv] universitāte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 absolūtais [lv] absolūtais تلفظ 0 رأی
22/08/2012 alus [lv] alus تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 botānika [lv] botānika تلفظ 0 رأی
22/08/2012 evolūcija [lv] evolūcija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 ģints [lv] ģints تلفظ 0 رأی
22/08/2012 gēns [lv] gēns تلفظ 0 رأی
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] Baltijas jūra تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abējādi [lv] abējādi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 adījums [lv] adījums تلفظ 0 رأی
22/08/2012 adīts [lv] adīts تلفظ 0 رأی
22/08/2012 adāmadata [lv] adāmadata تلفظ 0 رأی
22/08/2012 agrākais [lv] agrākais تلفظ 0 رأی
22/08/2012 aberācija [lv] aberācija تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] abonementa kartīte تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abonementa fonds [lv] abonementa fonds تلفظ 0 رأی
22/08/2012 abonenta numurs [lv] abonenta numurs تلفظ 0 رأی
22/08/2012 acābols [lv] acābols تلفظ 0 رأی
22/08/2012 uztīkt [lv] uztīkt تلفظ 0 رأی