دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 ananāsi [lv] ananāsi تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Baloži [lv] Baloži تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Aizkraukle [lv] Aizkraukle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 Aknīste [lv] Aknīste تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Grobiņa [lv] Grobiņa تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Aloja [lv] Aloja تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Cesvaine [lv] Cesvaine تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Durbe [lv] Durbe تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Madona [lv] Madona تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Belševica [lv] Belševica تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Auce [lv] Auce تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ape [lv] ape تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Baldone [lv] Baldone تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Staicele [lv] Staicele تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Bauska [lv] Bauska تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Krāslava [lv] Krāslava تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Kārsava [lv] Kārsava تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Gulbene [lv] Gulbene تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Līgatne [lv] Līgatne تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Lielvārde [lv] Lielvārde تلفظ 0 رأی
26/10/2012 ķirzaka [lv] ķirzaka تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Stende [lv] Stende تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Alūksne [lv] Alūksne تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Valdemārpils [lv] Valdemārpils تلفظ 0 رأی
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] dzīvoklis ar labierīcībām تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Ikšķile [lv] Ikšķile تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Viļaka [lv] Viļaka تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Brocēni [lv] Brocēni تلفظ 0 رأی
26/10/2012 aktīnijs [lv] aktīnijs تلفظ 0 رأی
26/10/2012 astats [lv] astats تلفظ 0 رأی