دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2012 filar prim [ca] filar prim تلفظ 0 رأی
05/06/2012 Catalunya independent [ca] Catalunya independent تلفظ 0 رأی
05/06/2012 paraplègic [ca] paraplègic تلفظ 0 رأی
05/06/2012 tetraplègic [ca] tetraplègic تلفظ 0 رأی
05/06/2012 bifurcació [ca] bifurcació تلفظ 0 رأی
05/06/2012 projecció [ca] projecció تلفظ 0 رأی
05/06/2012 conquistar [ca] conquistar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 subtitulació [ca] subtitulació تلفظ 0 رأی
05/06/2012 dues [ca] dues تلفظ 0 رأی
05/06/2012 bons àpats [ca] bons àpats تلفظ 0 رأی
05/06/2012 marcar [ca] marcar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 divulgar [ca] divulgar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 fluctuar [ca] fluctuar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 dispersar [ca] dispersar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ferir [ca] ferir تلفظ 0 رأی
05/06/2012 amenaçar [ca] amenaçar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 caminar [ca] caminar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 prosseguir [ca] prosseguir تلفظ 0 رأی
05/06/2012 arxivar [ca] arxivar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 diversificar [ca] diversificar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 contraatacar [ca] contraatacar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 convidar [ca] convidar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 infiltrar [ca] infiltrar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 escaramussar [ca] escaramussar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 massacrar [ca] massacrar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 llogar [ca] llogar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 firmar [ca] firmar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 catapultar [ca] catapultar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 avançar [ca] avançar تلفظ 0 رأی
05/06/2012 competir [ca] competir تلفظ 0 رأی