دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune تلفظ 0 رأی
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat تلفظ 0 رأی
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat تلفظ 0 رأی
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional تلفظ 0 رأی
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor تلفظ 0 رأی
15/08/2012 container [ro] container تلفظ 0 رأی
15/08/2012 convoca [ro] convoca تلفظ 0 رأی
15/08/2012 contor [ro] contor تلفظ 0 رأی
15/08/2012 interimat [ro] interimat تلفظ 0 رأی
15/08/2012 legionar [ro] legionar تلفظ 0 رأی
15/08/2012 contracție [ro] contracție تلفظ 0 رأی
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona تلفظ 0 رأی
15/08/2012 comitat [ro] comitat تلفظ 0 رأی
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție تلفظ 0 رأی
15/08/2012 contribui [ro] contribui تلفظ 0 رأی
15/08/2012 copulație [ro] copulație تلفظ 0 رأی
15/08/2012 cositor [ro] cositor تلفظ 0 رأی
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune تلفظ 0 رأی
15/08/2012 colagen [ro] colagen تلفظ 0 رأی
15/08/2012 partea [ro] partea تلفظ 0 رأی
15/08/2012 copită [ro] copită تلفظ 0 رأی
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism تلفظ 0 رأی
15/08/2012 broderie [ro] broderie تلفظ 0 رأی
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian تلفظ 0 رأی
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid تلفظ 0 رأی
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune تلفظ 0 رأی
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată تلفظ 0 رأی
15/08/2012 copan [ro] copan تلفظ 0 رأی
15/08/2012 colorant [ro] colorant تلفظ 0 رأی