دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2012 pouvait [fr] pouvait تلفظ 0 رأی
13/09/2012 amènent [fr] amènent تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Sarajevo [fr] Sarajevo تلفظ 0 رأی
13/09/2012 ocytocine [fr] ocytocine تلفظ 0 رأی
13/09/2012 noradrénaline [fr] noradrénaline تلفظ 0 رأی
13/09/2012 limbique [fr] limbique تلفظ 0 رأی
13/09/2012 de visu [fr] de visu تلفظ 0 رأی
13/09/2012 incalculable [fr] incalculable تلفظ 0 رأی
13/09/2012 soûl [fr] soûl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 gorfou [fr] gorfou تلفظ 0 رأی
13/09/2012 glougloutage [fr] glougloutage تلفظ 0 رأی
13/09/2012 reniflé [fr] reniflé تلفظ 0 رأی
13/09/2012 défoncé [fr] défoncé تلفظ 0 رأی
13/09/2012 rougeaud [fr] rougeaud تلفظ 0 رأی
13/09/2012 partouze [fr] partouze تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bisexuelle [fr] bisexuelle تلفظ 0 رأی
13/09/2012 viveur [fr] viveur تلفظ 0 رأی
13/09/2012 aligneur [fr] aligneur تلفظ 0 رأی
13/09/2012 irréelle [fr] irréelle تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bégaye [fr] bégaye تلفظ 0 رأی
13/09/2012 EPS [fr] EPS تلفظ -1 رأی
13/09/2012 exaucé [fr] exaucé تلفظ 0 رأی
13/09/2012 dépucelage [fr] dépucelage تلفظ 0 رأی
13/09/2012 désapprendre [fr] désapprendre تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bécébégé [fr] bécébégé تلفظ 0 رأی
13/09/2012 aigrie [fr] aigrie تلفظ 0 رأی
05/11/2011 zébré [fr] zébré تلفظ 0 رأی
05/11/2011 cantelys [fr] cantelys تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Thovex [fr] Thovex تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Benezet [fr] Benezet تلفظ 0 رأی