دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2012 théurgie [fr] théurgie تلفظ 0 رأی
13/09/2012 idoine [fr] idoine تلفظ 0 رأی
13/09/2012 cénacle [fr] cénacle تلفظ 0 رأی
13/09/2012 décérébré [fr] décérébré تلفظ 0 رأی
13/09/2012 concave [fr] concave تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tréfonds [fr] tréfonds تلفظ 0 رأی
13/09/2012 enrubanné [fr] enrubanné تلفظ 0 رأی
13/09/2012 solipsisme [fr] solipsisme تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fanfaronner [fr] fanfaronner تلفظ 0 رأی
13/09/2012 psychopompe [fr] psychopompe تلفظ 0 رأی
13/09/2012 héraclite [fr] héraclite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 gorgone [fr] gorgone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 salpêtre [fr] salpêtre تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Oiseau du paradis [fr] Oiseau du paradis تلفظ 0 رأی
13/09/2012 dix millions [fr] dix millions تلفظ -1 رأی
13/09/2012 Poufsouffle [fr] Poufsouffle تلفظ 0 رأی
13/09/2012 pâton [fr] pâton تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fat [fr] fat تلفظ 0 رأی
13/09/2012 virée [fr] virée تلفظ 0 رأی
13/09/2012 steward [fr] steward تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Julian [fr] Julian تلفظ -1 رأی
13/09/2012 cafouiller [fr] cafouiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 éméché [fr] éméché تلفظ 0 رأی
13/09/2012 canonisé [fr] canonisé تلفظ 0 رأی
13/09/2012 négocier [fr] négocier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 impunité [fr] impunité تلفظ 0 رأی
13/09/2012 médire [fr] médire تلفظ 0 رأی
13/09/2012 emmerder [fr] emmerder تلفظ 0 رأی
13/09/2012 minéralogique [fr] minéralogique تلفظ 0 رأی
13/09/2012 plouque [fr] plouque تلفظ 0 رأی