دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/10/2012 Epuisées [fr] Epuisées تلفظ 0 رأی
14/10/2012 raplati [fr] raplati تلفظ 0 رأی
14/10/2012 exténué [fr] exténué تلفظ 0 رأی
14/10/2012 louées [fr] louées تلفظ 0 رأی
14/10/2012 arboricole [fr] arboricole تلفظ 0 رأی
14/10/2012 conditionné [fr] conditionné تلفظ 0 رأی
14/10/2012 graver [fr] graver تلفظ 0 رأی
13/09/2012 j'acquiers [fr] j'acquiers تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Montbéliarde [fr] Montbéliarde تلفظ 0 رأی
13/09/2012 saucier [fr] saucier تلفظ 0 رأی
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole تلفظ 0 رأی
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque تلفظ 0 رأی
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement تلفظ 0 رأی
13/09/2012 chenu [fr] chenu تلفظ 0 رأی
13/09/2012 mastard [fr] mastard تلفظ 0 رأی
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction تلفظ 0 رأی
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité تلفظ -2 رأی
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 céladon [fr] céladon تلفظ 0 رأی
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre تلفظ 0 رأی
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias تلفظ -2 رأی
13/09/2012 faix [fr] faix تلفظ 0 رأی
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste تلفظ 0 رأی
13/09/2012 appétence [fr] appétence تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie تلفظ 0 رأی
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie تلفظ 0 رأی