دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/09/2012 cénacle [fr] cénacle تلفظ 0 رأی
13/09/2012 décérébré [fr] décérébré تلفظ 0 رأی
13/09/2012 concave [fr] concave تلفظ 0 رأی
13/09/2012 enrubanné [fr] enrubanné تلفظ 0 رأی
13/09/2012 solipsisme [fr] solipsisme تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fanfaronner [fr] fanfaronner تلفظ 0 رأی
13/09/2012 psychopompe [fr] psychopompe تلفظ 0 رأی
13/09/2012 héraclite [fr] héraclite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 gorgone [fr] gorgone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 salpêtre [fr] salpêtre تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Oiseau du paradis [fr] Oiseau du paradis تلفظ 0 رأی