کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 sofőröket [hu] sofőröket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 manikűrös [hu] manikűrös تلفظ 0 رأی
05/07/2016 főcímek [hu] főcímek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 lassú [hu] lassú تلفظ 0 رأی
05/07/2016 gazdag [hu] gazdag تلفظ 0 رأی
05/07/2016 szegények [hu] szegények تلفظ 0 رأی
05/07/2016 hasbeszélő [hu] hasbeszélő تلفظ 0 رأی
05/07/2016 komikus [hu] komikus تلفظ 0 رأی
05/07/2016 Márk evangélista [hu] Márk evangélista تلفظ 0 رأی
05/07/2016 létige [hu] létige تلفظ 0 رأی
05/07/2016 paprikást [hu] paprikást تلفظ 0 رأی
05/07/2016 zöldséglé [hu] zöldséglé تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kivesz [hu] kivesz تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fűtésszerelő [hu] fűtésszerelő تلفظ 0 رأی
05/07/2016 másnapos [hu] másnapos تلفظ 0 رأی
05/07/2016 művésznő [hu] művésznő تلفظ 0 رأی
05/07/2016 eladókat [hu] eladókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 pincéreket [hu] pincéreket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 szakácsokat [hu] szakácsokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 szállodákat [hu] szállodákat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 piacokat [hu] piacokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kiabálok [hu] kiabálok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 beszélgetsz [hu] beszélgetsz تلفظ 0 رأی
05/07/2016 festek [hu] festek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 felkelek [hu] felkelek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 tanárt [hu] tanárt تلفظ 0 رأی
05/07/2016 festesz [hu] festesz تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fiatalt [hu] fiatalt تلفظ 0 رأی
05/07/2016 magasat [hu] magasat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 úszom [hu] úszom تلفظ 0 رأی