کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/07/2016 újak [hu] újak تلفظ 0 رأی
04/07/2016 pirosak [hu] pirosak تلفظ 0 رأی
04/07/2016 jók [hu] jók تلفظ 0 رأی
04/07/2016 alacsonyak [hu] alacsonyak تلفظ 0 رأی
04/07/2016 jókat [hu] jókat تلفظ 0 رأی
04/07/2016 szépek [hu] szépek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 szeret [hu] szeret تلفظ 0 رأی
04/07/2016 diákot [hu] diákot تلفظ 0 رأی
04/07/2016 mérnökök [hu] mérnökök تلفظ 0 رأی
04/07/2016 milyeneket [hu] milyeneket تلفظ 0 رأی
04/07/2016 munkások [hu] munkások تلفظ 0 رأی
04/07/2016 szakácsok [hu] szakácsok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 sportolók [hu] sportolók تلفظ 0 رأی
04/07/2016 bankok [hu] bankok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 futsz [hu] futsz تلفظ 0 رأی
04/07/2016 sétálsz [hu] sétálsz تلفظ 0 رأی
04/07/2016 eladót [hu] eladót تلفظ 0 رأی
04/07/2016 írók [hu] írók تلفظ 0 رأی
04/07/2016 tűzoltók [hu] tűzoltók تلفظ 0 رأی
04/07/2016 hallok [hu] hallok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 énekel [hu] énekel تلفظ 0 رأی
04/07/2016 turisták [hu] turisták تلفظ 0 رأی
04/07/2016 zenészek [hu] zenészek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fák [hu] fák تلفظ 0 رأی
04/07/2016 piacok [hu] piacok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fákat [hu] fákat تلفظ 0 رأی
04/07/2016 iskolákat [hu] iskolákat تلفظ 0 رأی
04/07/2016 régiek [hu] régiek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fiatalokat [hu] fiatalokat تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fiatalok [hu] fiatalok تلفظ 0 رأی