کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2011 polgármesteri [hu] polgármesteri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2011 másodlagos [hu] másodlagos تلفظ 0 رأی
07/11/2011 [hu] bő تلفظ 0 رأی
07/11/2011 kisebb-nagyobb [hu] kisebb-nagyobb تلفظ 0 رأی
07/11/2011 mérhető [hu] mérhető تلفظ 0 رأی
07/11/2011 függőleges [hu] függőleges تلفظ 0 رأی
07/11/2011 pillanatnyi [hu] pillanatnyi تلفظ 0 رأی
07/11/2011 légi [hu] légi تلفظ 0 رأی
07/11/2011 értelmiségi [hu] értelmiségi تلفظ 0 رأی
07/11/2011 zenés [hu] zenés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2011 olvashatók [hu] olvashatók تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2011 nomogram [hu] nomogram تلفظ 0 رأی
07/11/2011 jobbak [hu] jobbak تلفظ 0 رأی
07/11/2011 átmérőjű [hu] átmérőjű تلفظ 0 رأی
07/11/2011 legjobbak [hu] legjobbak تلفظ 0 رأی
07/11/2011 esedékes [hu] esedékes تلفظ 0 رأی
07/11/2011 visszatérő [hu] visszatérő تلفظ 0 رأی
07/11/2011 maradandó [hu] maradandó تلفظ 0 رأی
07/11/2011 tanítási [hu] tanítási تلفظ 0 رأی
07/11/2011 milliárdos [hu] milliárdos تلفظ 0 رأی
07/11/2011 kicsiny [hu] kicsiny تلفظ 0 رأی
07/11/2011 fontosak [hu] fontosak تلفظ 0 رأی
07/11/2011 rendőrségi [hu] rendőrségi تلفظ 0 رأی
07/11/2011 félelmetes [hu] félelmetes تلفظ 0 رأی
07/11/2011 kiszolgáló [hu] kiszolgáló تلفظ 0 رأی
07/11/2011 foglalkoztatási [hu] foglalkoztatási تلفظ 0 رأی
07/11/2011 kötelesek [hu] kötelesek تلفظ 0 رأی
07/11/2011 fenyegető [hu] fenyegető تلفظ 0 رأی
07/11/2011 romániai [hu] romániai تلفظ 0 رأی
07/11/2011 hajú [hu] hajú تلفظ 0 رأی