کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2015 makrogazdaság [hu] makrogazdaság تلفظ 0 رأی
08/08/2015 kormányképes [hu] kormányképes تلفظ 0 رأی
08/08/2015 köszönöm a segítséget [hu] köszönöm a segítséget تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltervez [hu] eltervez تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltilt [hu] eltilt تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltitkol [hu] eltitkol تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltol [hu] eltol تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltorlaszol [hu] eltorlaszol تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltorzít [hu] eltorzít تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltáncol [hu] eltáncol تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltávozik [hu] eltávozik تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltékozol [hu] eltékozol تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltérít [hu] eltérít تلفظ 0 رأی
10/12/2013 eltép [hu] eltép تلفظ 0 رأی
22/09/2013 fülecske [hu] fülecske تلفظ 1 رأی
21/09/2013 füle botját se mozdítja [hu] füle botját se mozdítja تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Bence Bogányi [hu] Bence Bogányi تلفظ 0 رأی
20/09/2013 hagyományokat [hu] hagyományokat تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Sajnálom! [hu] Sajnálom! تلفظ 0 رأی
20/09/2013 fülcimpa [hu] fülcimpa تلفظ 0 رأی
20/09/2013 fülébe súg [hu] fülébe súg تلفظ 0 رأی
20/09/2013 fülgyulladás [hu] fülgyulladás تلفظ 0 رأی
20/09/2013 állampolgárságot [hu] állampolgárságot تلفظ 0 رأی
20/09/2013 szállóigék [hu] szállóigék تلفظ 0 رأی
15/09/2013 sajnáljuk [hu] sajnáljuk تلفظ 0 رأی
15/09/2013 Hajdók [hu] Hajdók تلفظ 0 رأی
14/09/2013 Hajdó [hu] Hajdó تلفظ 0 رأی
14/09/2013 Ferihegy [hu] Ferihegy تلفظ 0 رأی
12/09/2013 látogatásnak [hu] látogatásnak تلفظ 0 رأی
14/11/2011 tűzpróba [hu] tűzpróba تلفظ -2 رأی