کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2015 fakúsz [hu] fakúsz تلفظ 0 رأی
08/08/2015 gödény [hu] gödény تلفظ 0 رأی
08/08/2015 szerecsensirály [hu] szerecsensirály تلفظ 0 رأی
08/08/2015 üstökösgém [hu] üstökösgém تلفظ 0 رأی
08/08/2015 hitelintézet [hu] hitelintézet تلفظ 0 رأی
08/08/2015 szoborcsoport [hu] szoborcsoport تلفظ 0 رأی
08/08/2015 szőlővessző [hu] szőlővessző تلفظ 0 رأی
08/08/2015 őseink [hu] őseink تلفظ 0 رأی
08/08/2015 halálhörgés [hu] halálhörgés تلفظ 0 رأی
08/08/2015 lángtenger [hu] lángtenger تلفظ 0 رأی
08/08/2015 vérözön [hu] vérözön تلفظ 0 رأی
08/08/2015 hamvveder [hu] hamvveder تلفظ 0 رأی
08/08/2015 bajba jutott [hu] bajba jutott تلفظ 0 رأی
08/08/2015 összeollóz [hu] összeollóz تلفظ 0 رأی
08/08/2015 altatópor [hu] altatópor تلفظ 0 رأی
08/08/2015 hatalmaskodó [hu] hatalmaskodó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 állattartás [hu] állattartás تلفظ 0 رأی
08/08/2015 románosítás [hu] románosítás تلفظ 0 رأی
08/08/2015 malamut [hu] malamut تلفظ 0 رأی
08/08/2015 csocsó [hu] csocsó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 csocsózni [hu] csocsózni تلفظ 0 رأی
08/08/2015 mazsorett [hu] mazsorett تلفظ 0 رأی
08/08/2015 nagyvonalúság [hu] nagyvonalúság تلفظ 0 رأی
08/08/2015 másodállás [hu] másodállás تلفظ 0 رأی
08/08/2015 kórházmenedzser [hu] kórházmenedzser تلفظ 0 رأی
08/08/2015 egészségmegőrző [hu] egészségmegőrző تلفظ 0 رأی
08/08/2015 morál [hu] morál تلفظ 0 رأی
08/08/2015 kirohanás [hu] kirohanás تلفظ 0 رأی
08/08/2015 beszerezhetőség [hu] beszerezhetőség تلفظ 0 رأی
08/08/2015 makrogazdaság [hu] makrogazdaság تلفظ 0 رأی