کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 magasakat [hu] magasakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 pirosakat [hu] pirosakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 szépeket [hu] szépeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 postásokat [hu] postásokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 postások [hu] postások تلفظ 0 رأی
05/07/2016 bemutatom [hu] bemutatom تلفظ 0 رأی
05/07/2016 művésznők [hu] művésznők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 úszók [hu] úszók تلفظ 0 رأی
05/07/2016 ügyvédeket [hu] ügyvédeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 színészeket [hu] színészeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 sportolókat [hu] sportolókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 művészeket [hu] művészeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 művésznőket [hu] művésznőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 sofőrök [hu] sofőrök تلفظ 0 رأی
05/07/2016 színésznők [hu] színésznők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 riportereket [hu] riportereket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 tűzoltókat [hu] tűzoltókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 orvosokat [hu] orvosokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 folyókat [hu] folyókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 rendőröket [hu] rendőröket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 színésznőket [hu] színésznőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 óvónőket [hu] óvónőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fényképezek [hu] fényképezek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 titkárnők [hu] titkárnők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 óvónők [hu] óvónők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 bankokat [hu] bankokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 zeneszerzők [hu] zeneszerzők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 rendezőket [hu] rendezőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 énekesnők [hu] énekesnők تلفظ 0 رأی
05/07/2016 zenészeket [hu] zenészeket تلفظ 0 رأی