کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] legeslegmegvesztegethetetlenebb تلفظ 0 رأی
17/08/2016 beszarok [hu] beszarok تلفظ 1 رأی
17/08/2016 kenyérbolt [hu] kenyérbolt تلفظ 0 رأی
17/08/2016 nagy asztal [hu] nagy asztal تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Détári Lajos [hu] Détári Lajos تلفظ 0 رأی
17/08/2016 sóút [hu] sóút تلفظ 0 رأی
17/08/2016 rézbánya [hu] rézbánya تلفظ 0 رأی
17/08/2016 diófás [hu] diófás تلفظ 0 رأی
17/08/2016 sárgaláz járvány [hu] sárgaláz járvány تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Seder Gábor [hu] Seder Gábor تلفظ 0 رأی
17/08/2016 köszi szépen [hu] köszi szépen تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Vaskohsziklás [hu] Vaskohsziklás تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Borossebes [hu] Borossebes تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Apatelek [hu] Apatelek تلفظ 0 رأی
17/08/2016 Pál Tamás [hu] Pál Tamás تلفظ 0 رأی
17/08/2016 értékhordozó [hu] értékhordozó تلفظ 0 رأی
17/08/2016 pártázatos [hu] pártázatos تلفظ 0 رأی
17/08/2016 kösz szépen [hu] kösz szépen تلفظ 0 رأی
17/08/2016 hirdetőtábla [hu] hirdetőtábla تلفظ 0 رأی
17/08/2016 köszönés [hu] köszönés تلفظ 0 رأی
17/08/2016 peszmeg [hu] peszmeg تلفظ 0 رأی
17/08/2016 még egyszer [hu] még egyszer تلفظ 0 رأی
17/08/2016 gyermekjóléti [hu] gyermekjóléti تلفظ 0 رأی
17/08/2016 uránérc [hu] uránérc تلفظ 0 رأی
17/08/2016 szőlőmunka [hu] szőlőmunka تلفظ 0 رأی
17/08/2016 törmelékkavics [hu] törmelékkavics تلفظ 0 رأی
17/08/2016 fatemplom [hu] fatemplom تلفظ 0 رأی
17/08/2016 kihív [hu] kihív تلفظ 0 رأی
05/07/2016 táncolni [hu] táncolni تلفظ 0 رأی
05/07/2016 turistákat [hu] turistákat تلفظ 0 رأی