دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets تلفظ 0 رأی
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud تلفظ 0 رأی
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai تلفظ 0 رأی
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront تلفظ 0 رأی
20/11/2013 discal [fr] discal تلفظ 0 رأی
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard تلفظ 0 رأی
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre تلفظ 0 رأی
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée تلفظ 0 رأی
20/11/2013 aigle [fr] aigle تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai تلفظ 0 رأی
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler تلفظ 0 رأی
20/11/2013 canin [fr] canin تلفظ 0 رأی
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash تلفظ 0 رأی
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix تلفظ 0 رأی
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi تلفظ 0 رأی
20/11/2013 gueuleton [fr] gueuleton تلفظ 0 رأی
20/11/2013 oiseau de passage [fr] oiseau de passage تلفظ 0 رأی
20/11/2013 canard boiteux [fr] canard boiteux تلفظ 0 رأی
20/11/2013 bâiller aux corneilles [fr] bâiller aux corneilles تلفظ 0 رأی
20/11/2013 lait de poule [fr] lait de poule تلفظ 0 رأی
20/11/2013 un pickpocket [fr] un pickpocket تلفظ 0 رأی
20/11/2013 le cinéma [fr] le cinéma تلفظ -1 رأی
20/11/2013 souhaitables [fr] souhaitables تلفظ 0 رأی
20/11/2013 la bijouterie [fr] la bijouterie تلفظ -1 رأی
18/11/2013 moins-values [fr] moins-values تلفظ 0 رأی
18/11/2013 Camus [fr] Camus تلفظ 0 رأی
15/11/2013 futuribles [fr] futuribles تلفظ 0 رأی