دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] George Maillard Kesslère تلفظ 0 رأی
01/08/2017 capilotade [fr] capilotade تلفظ 0 رأی
01/08/2017 priée de venir [fr] priée de venir تلفظ 0 رأی
01/08/2017 accaparer [fr] accaparer تلفظ 0 رأی
01/08/2017 besace [fr] besace تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Chiroubles [fr] Chiroubles تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] Caroline Dufaÿs تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] Raoul Vaneigem تلفظ 0 رأی
01/08/2017 lovelace [fr] lovelace تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Charles Ratton [fr] Charles Ratton تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] Caroline Reboux تلفظ 0 رأی
01/08/2017 bouillon [fr] bouillon تلفظ 0 رأی
01/08/2017 tapageur [fr] tapageur تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Canavaggia [fr] Canavaggia تلفظ 0 رأی
01/08/2017 contusionné [fr] contusionné تلفظ 0 رأی
01/08/2017 craqueler [fr] craqueler تلفظ 0 رأی
01/08/2017 purée ! [fr] purée ! تلفظ 0 رأی
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] Ernest-Aimé Feydeau تلفظ 0 رأی
01/08/2017 la cueillette [fr] la cueillette تلفظ 0 رأی
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay تلفظ 0 رأی
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys تلفظ 0 رأی
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon تلفظ 0 رأی
08/07/2014 guérit [fr] guérit تلفظ 0 رأی
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot تلفظ 0 رأی
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne تلفظ 0 رأی
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris تلفظ 0 رأی
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge تلفظ 0 رأی
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé تلفظ 0 رأی
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets تلفظ 0 رأی