دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay تلفظ 0 رأی
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys تلفظ 0 رأی
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon تلفظ 0 رأی
08/07/2014 guérit [fr] guérit تلفظ 0 رأی
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot تلفظ 0 رأی
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne تلفظ 0 رأی
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris تلفظ 0 رأی
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge تلفظ 0 رأی
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé تلفظ 0 رأی
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets تلفظ 0 رأی
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud تلفظ 0 رأی
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai تلفظ 0 رأی
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront تلفظ 0 رأی
20/11/2013 discal [fr] discal تلفظ 0 رأی
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard تلفظ 0 رأی
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre تلفظ 0 رأی
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée تلفظ 0 رأی
20/11/2013 aigle [fr] aigle تلفظ 0 رأی
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai تلفظ 0 رأی
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler تلفظ 0 رأی
20/11/2013 canin [fr] canin تلفظ 0 رأی
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash تلفظ 0 رأی
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix تلفظ 0 رأی
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi تلفظ 0 رأی
20/11/2013 gueuleton [fr] gueuleton تلفظ 0 رأی
20/11/2013 oiseau de passage [fr] oiseau de passage تلفظ 0 رأی