دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2012 sociedade agrária [pt] sociedade agrária تلفظ 0 رأی
30/12/2012 José Eugênio Soares [pt] José Eugênio Soares تلفظ 0 رأی
30/12/2012 cebola roxa [pt] cebola roxa تلفظ 0 رأی
30/12/2012 dedo-de-moça [pt] dedo-de-moça تلفظ 0 رأی
30/12/2012 paraguaçu [pt] paraguaçu تلفظ 0 رأی
30/12/2012 labogeira [pt] labogeira تلفظ 0 رأی
30/12/2012 beltrano [pt] beltrano تلفظ 0 رأی
30/12/2012 taçuíra [pt] taçuíra تلفظ 0 رأی
30/12/2012 pão com ovo [pt] pão com ovo تلفظ 0 رأی
30/12/2012 retículo endoplasmático [pt] retículo endoplasmático تلفظ 0 رأی
30/12/2012 til [pt] til تلفظ 0 رأی
29/12/2012 jazzístico [pt] jazzístico تلفظ 0 رأی
29/12/2012 Moisés [pt] Moisés تلفظ 0 رأی