دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/03/2015 hipertensión [es] hipertensión تلفظ 0 رأی
05/03/2015 creatinina [es] creatinina تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Samuel Sánchez [es] Samuel Sánchez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 observación [es] observación تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 decente [es] decente تلفظ 0 رأی
14/08/2008 juicioso [es] juicioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 análisis financiero [es] análisis financiero تلفظ 0 رأی
14/08/2008 proyecto [es] proyecto تلفظ 0 رأی
14/08/2008 incunable [es] incunable تلفظ 0 رأی
14/08/2008 pequeño [es] pequeño تلفظ 1 رأی
14/08/2008 hambriento [es] hambriento تلفظ 0 رأی
14/08/2008 divertido [es] divertido تلفظ 0 رأی
13/08/2008 Republica Mexicana [es] Republica Mexicana تلفظ 0 رأی
13/08/2008 invisible [es] invisible تلفظ 1 رأی
13/08/2008 resonante [es] resonante تلفظ 0 رأی
13/08/2008 sabroso [es] sabroso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 serio [es] serio تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 Isaias [es] Isaias تلفظ 0 رأی
13/08/2008 puesta [es] puesta تلفظ 0 رأی
13/08/2008 impar [es] impar تلفظ 0 رأی
13/08/2008 blando [es] blando تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 bueno [es] bueno تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 incompetente [es] incompetente تلفظ 0 رأی
13/08/2008 pintoresco [es] pintoresco تلفظ 0 رأی
01/08/2008 llamativo [es] llamativo تلفظ 0 رأی
01/08/2008 gente [es] gente تلفظ 0 رأی
01/08/2008 lejano [es] lejano تلفظ 0 رأی
01/08/2008 acostumbrados [es] acostumbrados تلفظ 0 رأی
01/08/2008 Moisés [es] Moisés تلفظ 0 رأی
01/08/2008 Cristóbal Colón [es] Cristóbal Colón تلفظ 0 رأی