دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/01/2010 Cassia [pt] Cassia تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Carole [pt] Carole تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Carlota [pt] Carlota تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Constance [pt] Constance تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cornelio [pt] Cornelio تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Clotilde [pt] Clotilde تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Corina [pt] Corina تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cecile [pt] Cecile تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cecília [pt] Cecília تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Celene [pt] Celene تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Celina [pt] Celina تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cleuza [pt] Cleuza تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cintia [pt] Cintia تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Clariana [pt] Clariana تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Clarissa [pt] Clarissa تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cleonir [pt] Cleonir تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cléo [pt] Cléo تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Caiã [pt] Caiã تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cleonice [pt] Cleonice تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Caique [pt] Caique تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cassio [pt] Cassio تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Caio [pt] Caio تلفظ -1 رأی
11/01/2010 Clésio [pt] Clésio تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Carmelo [pt] Carmelo تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Caim [pt] Caim تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cid [pt] Cid تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cécil [pt] Cécil تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cirilo [pt] Cirilo تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Cirano [pt] Cirano تلفظ 0 رأی
11/01/2010 Clície [pt] Clície تلفظ 0 رأی